Tag: quy định

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng xác định, tổng số tiền thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt sẽ được để lại 10% cho đơn vị cung cấp nước sạch, 25% cho UBND xã, phường,