Tag: IN CATALOGUE

IN CATALOGUE

Catalogue là một sản phẩm quảng cáo dưới dạng sách, ngày nay còn được thể hiện trên các website thương mại điện tử. In catalogue (in catalo, catalog) là phương tiện dùng để giới thiệu sản phẩm được sử dụng