Tag: dự án bảo vệ môi trường

Tham gia của phụ nữ trong đánh giá tác động môi trường còn hạn chế

Rõ ràng, vai trò của phụ nữ trong thực hiện ĐTM đóng vai trò quan trọng nhưng đến nay vẫn chưa được chú ý. Nguyên nhân được cho là hạn chế về nhận thức và kỹ năng của chủ dự